2019. gada 21.februārī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
2. Par pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0310 un 3874 019 0308 nomu Ā. F.
3. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0160 nomu J. K.
4. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 nomu B. K.
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Ā. F.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.D.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. G.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. T.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. K.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M.P.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. L.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K. T.
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.
14. Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 017 0063 sadalīšanu.
15. Par nekustamā īpašuma ,,Alejas” sadalīšanu.
16. Par nekustamā īpašuma ,,Antoni” sadalīšanu.
17. Par nekustamā īpašuma ,,Ezerlejas” sadalīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma ,,Kapuleja” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0010.
19. Par nekustamā īpašuma ,,Liepari” sadalīšanu.
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0004.
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0077.
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0313.
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0013.
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0050.
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0001.
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0030.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ezerāji” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 016 0396 un 3874 016 0397.
28. Par uzturēšanās izmaksu segšanu T. O.
29. Par komunālo maksājumu parāda daļēju dzēšanu A. A. Č.
30. Par nekustamā īpašuma ,,Lauciņi” atsavināšanas ierosināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma “Aplīši” atsavināšanu.
32. Par 2019. gada 17. janvāra lēmuma Nr. 16 (protokols Nr. 1, 16.§) 1., 2., 5. un 7. punkta atcelšanu.
33. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
34. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0619 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
35. Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “VISION”.
36. Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā.
37. Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
38. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Rugāju novadā” apstiprināšanu.
39. Par grozījumu Rugāju novada domes 2018. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 5/2018 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.
40. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2019. gada 1.janvāra līdz 2019. gada 31. augustam.
41. Par mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu.
42. Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2019. gadā Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm sadalījumu.
43. Par valsts budžeta dotācijas Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 2019. gadā sadalījumu.
44. Par izmaksām 2019. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
45. Par pašvaldības papildus finansējuma piešķiršanu Rugāju sporta centram.