Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

17

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam

2.

18

Par pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0310 un 3874 019 0308 nomu Ā. F.

3.

19

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0160 nomu J. K.

4.

20

Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 nomu B. K.

5.

21

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Ā. F.

6.

22

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. D.

7.

23

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. G.

8.

24

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. T.

9.

25

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. K.

10.

26

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. P.

11.

27

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. L.

12.

28

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K. T.

13.

29

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.

14.

30

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 017 0063 sadalīšanu

15.

31

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0004

Pielikums

16.

32

Par nekustamā īpašuma ,,Alejas” sadalīšanu

17.

33

Par nekustamā īpašuma ,,Antoni” sadalīšanu

18.

34

Par nekustamā īpašuma ,,Ezerlejas” sadalīšanu

19.

35

Par nekustamā īpašuma ,,Liepari” sadalīšanu

20.

36

Par nekustamā īpašuma ,,Kapuleja” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0010

Pielikums

21.

37

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0077

Pielikums

22.

38

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0013

Pielikums

23.

39

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0313

Pielikums

24.

40

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0050

Pielikums

25.

41

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0001

Pielikums

26.

42

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0030

Pielikums

27.

43

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ezerāji” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 016 0396 un 3874 016 0397

Pielikums

28.

44

Par uzturēšanās izmaksu segšanu T. O.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

29.

45

Par komunālo maksājumu parāda daļēju dzēšanu A. A. Č.

30.

46

Par nekustamā īpašuma ,,Lauciņi” atsavināšanas ierosināšanu

31.

47

Par nekustamā īpašuma “Aplīši” atsavināšanu

32.

48

Par 2019. gada 17. janvāra lēmuma Nr. 16 (protokols Nr. 1, 16.§) 1., 2., 5. un 7. punkta atcelšanu

33.

49

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

34.

50

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0619 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

35.

51

Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “VISION”

36.

52

Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā

37.

53

Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Pielikums

38.

54

Par saistošo noteikumu Nr.1/2019 “Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Rugāju novadā”apstiprināšanu

Pielikums

39.

55

Par grozījumu Rugāju novada domes 2018. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 5/2018“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Pielikums

40.

56

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2019. gada 1.janvāralīdz 2019. gada 31. augustam

41.

57

Par mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu

42.

58

Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2019. gadā Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm sadalījumu

Pielikums

43.

59

Par valsts budžeta dotācijas Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 2019. gadā sadalījumu

Pielikums

44.

60

Par izmaksām 2019. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

Pielikums

45.

61

Par pašvaldības papildus finansējuma piešķiršanu Rugāju sporta centram