Darba kārtība:

1. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0093 nomu A. Z.

2. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0487 nomu V. L.

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Ē. S.

4. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar I. J.

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. A.

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. D.

7. Par nekustamā īpašuma “Lazdumalas” sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma “Pededze” sadalīšanu.

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0009.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186.

11. Par nosaukuma “Ievas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0261 platības precizēšanu.

13. Par zemesgabalu maiņas procesa uzsākšanu.

14. Par nekustamā īpašuma “Kalnieki” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.

15. Par piedalīšanos projektā un priekšfinansējuma, kā arī līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizācijai”.

16. Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu āra sporta laukuma aprīkojumam un sporta inventāram Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros.

17. Par nekustamā īpašuma “Laukāres” ar kadastra numuru 3864 007 0210 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

18. Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.4” ar kadastra numuru 3864 008 0259 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

19. Par nekustamā īpašuma “Mežgravas” ar kadastra numuru 3874 003 0038 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

20. Par nekustamā īpašuma “Vidāji” ar kadastra numuru 3864 007 0427, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

21. Par saistošo noteikumu Nr. _/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

22. Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās.

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzes projektam „Kad mūzika skar dvēseles stīgas”.

24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sacensību tehniskais nodrošinājums un trases labiekārtošana”.