Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

366

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.

2.

367

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. G.

3.

368

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. D.

4.

369

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0431 nomu I. U. un G. U.

5.

370

Par nekustamā īpašuma “Zvirgzdiņi” sadalīšanu

6.

371

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0083

1. pielikums

2. pielikums

7.

372

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0045

1. pielikums

2. pielikums

8.

373

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0133

1. pielikums

2. pielikums

9.

374

Par nekustamā īpašuma “Dīķmala” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

10.

375

Par nekustamā īpašuma “Sniegpulkstenīši” atsavināšanas ierosināšanu

11.

376

Par grozījumiem Sociālās aprūpes centra „Rugāji” amata vienību un amatalgu sarakstā

12.

377

Par izmaiņām Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra amata vienību un amatalgu sarakstā

13.

378

Par izmaiņām Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā

14.

379

Par papildus finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai

15.

380

Par mērķdotāciju pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai

16.

381

Par nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu lauksaimniecības zemei

17.

382

Par nekustamā īpašuma “Kalnieki” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

18.

383

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

19.

384

Par finansējuma piešķiršanu mēbeļu iegādei

Pielikums

20.

385

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Pielikums

1. pielikums

2. pielikums