Darba kārtība:


1. Par noteikumu “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs, atskaitīšanu no tām un pirmsskolas izglītības nodrošināšanu vasaras periodā” apstiprināšanu.
2. Par adreses piešķiršanu viensētai.
3. Par nosaukuma ,,Austrīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
4. Par nosaukuma “Dziedri” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
5. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0260 nomu J. S.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P.G.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. P.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. B.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. P.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. P.
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. G.
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. V.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. R.
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. S.
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. R.
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. J.
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. J.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. O.
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. T.
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. L.
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.
25. Par nekustamā īpašuma ,,Aijiņas” sadalīšanu.
26. Par nekustamā īpašuma ,,Vozņesensku mājas” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0574.
27. Par nekustamā īpašuma ,,Briežu darbnīcas” atsavināšanas ierosināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma ,,Čopu kalns” atsavināšanas ierosināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma ,,Kurmenes iela 44” atsavināšanas ierosināšanu.
30. Par deputāta Eduarda Stalidzāna pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
31. Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.
32. Par izmaksu segšanu dalībai Eiropas jauniešu čempionātā.
33. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rugāju novada bibliotēkās.
34. Par transporta izdevumu segšanu I. B.
35. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0116 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
36. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0187 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
37. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0344 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
38. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
39. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0191 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma “Lauciņi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
42. Par ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras atjaunošanu Rugāju ciemā.
43. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Par decentralizēto Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
44. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”.
45. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rugājos”.
46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Multisensorā “Brīnumu istaba” Eglainē”.
47. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sacensību tehniskais nodrošinājums un trases labiekārtošana”.
48. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mana balss Zvaigžņu ceļā”.


Papildjautājums

49. Par bāriņtiesas locekļa iecelšanu.