Darba kārtība:
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. G.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. D.
4. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0431 nomu I. U. un G. U.
5. Par nekustamā īpašuma “Zvirgzdiņi” sadalīšanu.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0083.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0045.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0133.
9. Par nekustamā īpašuma “Dīķmala” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
10. Par nekustamā īpašuma “Sniegpulkstenīši” atsavināšanas ierosināšanu.
11. Par grozījumiem Sociālās aprūpes centra „Rugāji” amata vienību un amatalgu sarakstā.
12. Par izmaiņām Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra amata vienību un amatalgu sarakstā.
13. Par izmaiņām Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā.
14. Par papildus finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.
15. Par mērķdotāciju pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai.
16. Par nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu lauksaimniecības zemei.
17. Par nekustamā īpašuma “Kalnieki” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
18. Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
19. Par finansējuma piešķiršanu mēbeļu iegādei.
20. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.