Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

146

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202 nomu J. G.

2.

147

Par nekustamā īpašuma ,,Upesgrīvas” sadalīšanu

3.

148

Par nosaukuma ,,Aplīši 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

4.

149

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

5.

150

Parēdināšanas pakalpojuma maksu Rugāju novada Eglaines pamatskolā

6.

151

Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gada septembrī – decembrī

7.

152

Par piedalīšanos projektā un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam “School garden around Europe”

8.

153

Par saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31.janvārasaistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

9.

154

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

10.

155

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei