Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

248

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. N.

2.

249

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. K.

3.

250

Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 nomu T. N.

4.

251

Par nosaukuma “Kalmes 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

5.

252

Par nekustamā īpašuma “Laukāres” atsavināšanas ierosināšanu

6.

253

Par nekustamā īpašuma “Mežgravas” atsavināšanas ierosināšanu

7.

254

Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.4” atsavināšanas ierosināšanu

8.

255

Par nekustamā īpašuma “Vidāji” atsavināšanas ierosināšanu

9.

256

Par dzīvojamās telpas īri T. M.

10.

257

Par dzīvojamās telpas īri R. K.

11.

258

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu

12.

259

Par V. I. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

13.

260

Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu

14.

261

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

15.

262

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

16.

263

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Pielikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

17.

264

Par priekšfinansējuma piešķiršanu

18.

265

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana”

19.

266

Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas 2009.gada 24.augusta nolikumā

Pielikums

20.

267

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei

21.

268

Par dzīvojamās telpas īri R. T.

22.

269

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu

23.

270

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu