Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

159

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. B.

2.

160

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. S.

3.

161

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. M.

4.

162

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040512 un 38640040518 nomu

5.

163

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190192nomu I. K.

6.

164

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sarkaņi-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38640010052

Pielikums

7.

165

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740190008

8.

166

Par nekustamā īpašuma “Bezdelīgas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

9.

167

Par būves ar kadastra apzīmējumu 38740120414008 atsavināšanas ierosināšanu

1. pielikums

2. pielikums

10.

168

Par nekustamā īpašuma “Mežskaras” atsavināšanas ierosināšanu

11.

169

Par nekustamā īpašuma “Svīres” atsavināšanas ierosināšanu

12.

170

Par nekustamā īpašuma “Lazdu leja” atsavināšanas ierosināšanu

13.

171

Par dzīvojamās telpas īri V. B.

14.

172

Par nekustamā īpašuma “Mežārēs” sadalīšanu

15.

173

Par izmaiņu veikšanu Rugāju novada domes 2021. gada 15. aprīļa sēdes lēmumā Nr. 98 (protokols Nr. 6, 2.§.) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vozņesencku mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574”

16.

174

Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” sadalīšanu

17.

175

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640070316 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

18.

176

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640080201 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

19.

177

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640080224 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

20.

178

Par nekustamā īpašuma “Mazroziņas”ar kadastra numuru 38640110148 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

21.

179

Par nekustamā īpašuma “Pienenītes” atsavināšanu

22.

180

Par nekustamā īpašuma “Abesīnija” atsavināšanu

23.

181

Par nekustamā īpašuma “Mežzīlītes” atsavināšanu

24.

182

Par M. M. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

25.

183

Par grozījumiem Rugāju novada domes 2021.gada 29.aprīļalēmumā Nr. 122 “Par mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021. - 2023. gadā”

Pielikums

26.

184

Par ceļa Ezermala – Aizstirne reģistrēšanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā un uzņemšanu pašvaldības bilancē