Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

61

Par konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvuprojektos” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

2.

62

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” precizēšanu“Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” precizēšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

3.

63

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. P.

4.

64

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. L.

5.

65

Par nekustamā īpašuma “Abesīnija” atsavināšanas ierosināšanu

6.

66

Par nekustamā īpašuma “Mežzīlītes” atsavināšanas ierosināšanu

7.

67

Par nekustamā īpašuma “Rumbiņas” atsavināšanas ierosināšanu

8.

68

Par nekustamā īpašuma “Lejasstradiņi” atsavināšanas ierosināšanu

9.

69

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190294 sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190303 pievienošanu un starpgabala statusa noteikšanu

Pielikums

10.

70

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. B.

11.

71

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. J.

12.

72

Par nekustamā īpašuma “Dzirnas” sadalīšanu

13.

73

Par kustamās mantas – vieglais pasažieru auto CRYSLER VOYAGER reģ. Nr. HV9866, izsoles rezultātu apstiprināšanu

14.

74

Par iekšējo noteikumu “Par infrastruktūras projektu īstenošanuRugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Pielikums

15.

75

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0456 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

16.

76

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

17.

77

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

18.

78

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0605 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

19.

79

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0281 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

20.

80

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0287 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

21.

81

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0288nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

22.

82

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0300 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

23.

83

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0309 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

24.

84

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2021 „Grozījums Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

25.

85

Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2021” apstiprināšanu

Pielikums

26.

86

Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu

27.

87

Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” ar kadastra numuru 3874 016 0085 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

28.

88

Par dzīvojamās telpas īri V. K.

29.

89

Par mērniecības izdevumu atmaksu E. P.

30.

90

Par mērniecības izdevumu atmaksu zemnieku saimniecībai “Sprīdīši L”

31.

91

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

32.

92

Par nekustamā īpašuma “Māriņas 2”ar kadastra numuru 3874 004 0088 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

33.

93

Par nekustamā īpašuma „Skarenes” atsavināšanu

Pielikums

34.

94

Par nekustamā īpašuma “Auzenes” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

35.

95

Par nekustamā īpašuma “Birztaliņas” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

36.

96

Par daļēja vai pilnībā attālināta mācību procesa noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā