Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

129

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740110120

1. pielikums

2. pielikums

2.

130

Par nekustamā īpašuma “Pilsnieki” sadalīšanu un nosaukuma maiņu

3.

131

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

4.

132

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. U.

5.

133

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. P.

6.

134

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. G.

7.

135

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. K.

8.

136

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120208 nomu

9.

137

Par pašvaldības zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 38740120528 nomu S. P.

10.

138

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma kompensēšanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei

11.

139

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā

12.

140

Par izmaiņām Rugāju novada domes komisiju sastāvā

13.

141

Par nekustamā īpašuma “Auzenes” ar kadastra numuru 3874 012 0419 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

14.

142

Par nekustamā īpašuma “Birztaliņas” ar kadastra numuru 3864 008 0226 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

15.

143

Par nekustamā īpašuma „Jaunegles” atsavināšanu

Pielikums

16.

144

Par nekustamā īpašuma “Saulrozītes” atsavināšanu

Pielikums

17.

145

Par nekustamā īpašuma “Aizgravas” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

18.

146

Par nekustamā īpašuma “Birzainītes” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

19.

147

Par nekustamā īpašuma “Lapu leja” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

20.

148

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0316 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

21.

149

Par Rugāju novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22.

150

Par 2020. gada Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu

Pielikums

23.

151

Par piedalīšanos projektā „Radošās domāšanas un mākslas laboratorija jauniešiem Ziemeļlatgalē” ("Empowering Creative Minds - Junior Art Lab in Northen Latgale")

24.

152

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0201 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

25.

153

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0224 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

26.

154

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. J.

27.

155

Par nekustamā īpašuma “Dragūni” atsavināšanu

28.

156

Par nekustamā īpašuma “Lapmeži 2” atsavināšanu

29.

157

Par nekustamā īpašuma “Mazvilkanči” atsavināšanu