Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

194

Par Ivetas Arelkevičas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

2.

195

Par Ritas Pipures apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

3.

196

Par Evijas Konivales apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

4.

197

Par Ināras Ločmeles apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

5.

198

Par Natālijas Garās apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

6.

199

Par Sofijas Sudarovas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

7.

200

Par Venerandas Ceirules apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

8.

201

Par Veltas Kadakovskas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

9.

202

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. N.

10.

203

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. P.

11.

204

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. U.

12.

205

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. J.

13.

206

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. O.

14.

207

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

15.

208

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. P. un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0315 nomu

16.

209

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K. K.

17.

210

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.

18.

211

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. D.

19.

212

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

20.

213

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Z.

21.

214

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. A.

22.

215

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. A.

23.

216

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. K.

24.

217

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. A.

25.

218

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.

26.

219

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. L.

27.

220

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. A.

28.

221

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0519 nomu

29.

222

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0433

1. pielikums

2. pielikums

30.

223

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0113

1. pielikums

2. pielikums

31.

224

Par nekustamā īpašuma “Žubītes” ar kadastra numuru 3864 009 0001 sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 0001 un 3864 009 0013

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

32.

225

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0005

1. pielikums

2. pielikums

33.

226

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0054

1. pielikums

2. pielikums

34.

227

Par nosaukuma “Vidāji” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

35.

228

Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” nosaukuma un adreses maiņu

36.

229

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Edgari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0077

Pielikums

37.

230

Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” maksas apstiprināšanu

Pielikums

38.

231

Par nekustamā īpašuma “Kurmenes iela 44” ar kadastra numuru 3874 012 0606 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

39.

232

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

40.

233

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

41.

234

Par Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

42.

235

Par 2018. gada Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu

43.

236

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Pielikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

44.

237

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”

45.

238

Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Mēs pasaulē”

46.

239

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes projekta “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”” realizācijai