Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

200

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

2.

201

Par Rugāju novada domes Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam izveidošanu.

3.

202

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā”apstiprināšanu.

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

4.

203

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0089 nomu Ņ. B.

5.

204

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0127 nomu J. A.

6.

205

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0117 nomu E. Š.

7.

206

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.

8.

207

Par nosaukuma ,,Briežu darbnīcas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 004 0265.

9.

208

Par nekustamā īpašuma “Bebri” nosaukuma maiņu.

10.

209

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0396 un 3874 016 0397.

1. pielikums

2. pielikums

11.

210

Par nekustamā īpašuma ,,Upīte” sadalīšanu.

12.

211

Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu.

13.

212

Par deputātu atlīdzību.

14.

213

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

15.

214

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

16.

215

Par piedalīšanos,līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektu konkursā „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai””.

17.

216

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2018 “Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31. janvārasaistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Grozījumi budžetā

1. pielikums

2. pielikums

18.

217

Par grozījumiem Rugāju novada Sociālās aprūpes centra “Rugāji” amata vienību un amatalgu sarakstā.

19.

218

Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

Pielikums