Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

1

Par nekustamā īpašuma “Vēsmas 1” sadalīšanu

2.

2

Par nekustamā īpašuma “Vēsmas-2” sadalīšanu

3.

3

Par nekustamā īpašuma “Sniegpārsliņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

4.

4

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam

5.

5

Par nekustamā īpašuma “Melisa” atsavināšanas ierosināšanu

6.

6

Par nekustamā īpašuma “Šairas” atsavināšanas ierosināšanu

7.

7

Par zemes vienības piekritību Rugāju novada pašvaldībai

8.

8

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0197

1. pielikums

2. pielikums

9.

9

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birzs” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740190036

Pielikums

10.

10

Par V. P. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

11.

11

Par deklarētās dzīvesvietas [..], anulēšanu A. P.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

12.

12

Par nekustamā īpašuma “Māriņas 2” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

13.

13

Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

14.

14

Par kustamās mantas atsavināšanu

Pielikums

15.

15

Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītāja iecelšanu

16.

16

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “RoboNet”

17.

17

Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas darba finansēšanu un atlīdzības noteikšanu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 2021.gada Balvu novada domes vēlēšanu sagatavošanā

18.

18

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rugāju novadā” precizēšanu

1. pielikums

2. pielikums