Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

333

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0093 nomu A. Z.

2.

334

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0487 nomu V. L.

3.

335

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Ē. S.

4.

336

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar I. J.

5.

337

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. A.

6.

338

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. D.

7.

339

Par nekustamā īpašuma “Lazdumalas” sadalīšanu

8.

340

Par nekustamā īpašuma “Pededze” sadalīšanu

9.

341

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0009

1. pielikums

2. pielikums

10.

342

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186

11.

343

Par nosaukuma “Ievas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

12.

344

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0261 platības precizēšanu

13.

345

Par zemesgabalu maiņas procesa uzsākšanu

14.

346

Par nekustamā īpašuma “Kalnieki” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.

15.

347

Par piedalīšanos projektā un priekšfinansējuma, kā arī līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizācijai”

16.

348

Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu āra sporta laukuma aprīkojumam un sporta inventāram Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros

17.

349

Par nekustamā īpašuma “Laukāres” ar kadastra numuru 3864 007 0210 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

18.

350

Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.4” ar kadastra numuru 3864 008 0259 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

19.

351

Par nekustamā īpašuma “Mežgravas” ar kadastra numuru 3874 003 0038 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

20.

352

Par nekustamā īpašuma “Vidāji” ar kadastra numuru 3864 007 0427, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

21.

353

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Pielikums

1. pielikums

2. pielikums

22.

354

Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās

23.

355

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzes projektam „Kad mūzika skar dvēseles stīgas”

24.

356

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Rugāji””

25.

357

Par E. Š. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

26.

358

Par grozījumiem Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā