Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

105

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. K.

2.

106

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. N.

3.

107

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120500 nomu

4.

108

Par nekustamā īpašuma “Aizgravas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

5.

109

Par nekustamā īpašuma “Birzainītes” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

6.

110

Par nekustamā īpašuma “Dragūni” atsavināšanas ierosināšanu

7.

111

Par nekustamā īpašuma “Lapu leja” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

8.

112

Par nekustamā īpašuma “Jaunegles” atsavināšanas ierosināšanu

9.

113

Par nekustamā īpašuma “Mazvilkanči” atsavināšanas ierosināšanu

10.

114

Par nekustamā īpašuma “Pienenītes” atsavināšanas ierosināšanu

11.

115

Par nekustamā īpašuma “Saulrozītes” atsavināšanas ierosināšanu

12.

116

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040456 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

13.

117

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040479 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

14.

118

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120605 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

15.

119

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740180281 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

16.

120

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190288 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

17.

121

Par nomas maksas apstiprināšanu un līguma slēgšanu.

18.

122

Par mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021. - 2023. gadā

Pielikums

19.

123

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizācija

1. pielikums

2. pielikums

20.

124

Par grozījumiem Rugāju novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra nolikumā.

Pielikums

21.

125

Par grozījuma Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikumā apstiprināšanu.

Pielikums