1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

2. Par Rugāju novada domes Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam izveidošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā” apstiprināšanu.
4. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0089 nomu Ņ.B.
5. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0127 nomu J. A.
6. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0117 nomu E.Š.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.S.
8. Par nosaukuma ,,Briežu darbnīcas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 004 0265.
9. Par nekustamā īpašuma “Bebri” nosaukuma maiņu.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0396 un 3874 016 0397.
11. Par nekustamā īpašuma ,,Upīte” sadalīšanu.
12. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu
13. Par deputātu atalgojumu.
14. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].
15. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].
16. Par piedalīšanos, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektu konkursā „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai””.
17. Par saistošo noteikumu Nr. 11/2018 “Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.
18. Par grozījumiem Rugāju novada Sociālās aprūpes centra “Rugāji” amata vienību un amatalgu sarakstā.
19. Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.