Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

62

Par noteikumu “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs, atskaitīšanu no tām un pirmsskolas izglītības nodrošināšanu vasaras periodā” apstiprināšanu

Pielikums

2.

63

Par adreses piešķiršanu viensētai

Pielikums

3.

64

Par nosaukuma ,,Austrīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

4.

65

Par nosaukuma “Dziedri” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

5.

66

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0260 nomu J. S.

6.

67

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.

7.

68

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

8.

69

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. G.

9.

70

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. P.

10.

71

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. B.

11.

72

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. P.

12.

73

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. P.

13.

74

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.

14.

75

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. G.

15.

76

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. V.

16.

77

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. R.

17.

78

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. S.

18.

79

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. R.

19.

80

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. J.

20.

81

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. J.

21.

82

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. O.

22.

83

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. T.

23.

84

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. L.

24.

85

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.

25.

86

Par nekustamā īpašuma ,,Aijiņas” sadalīšanu

26.

87

Par nekustamā īpašuma ,,Vozņesensku mājas” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0574

1. pielikums

2. pielikums

27.

88

Par nekustamā īpašuma ,,Briežu darbnīcas” atsavināšanas ierosināšanu

28.

89

Par nekustamā īpašuma ,,Čopu kalns” atsavināšanas ierosināšanu

29.

90

Par nekustamā īpašuma ,,Kurmenes iela 44” atsavināšanas ierosināšanu

30.

91

Par deputāta Eduarda Stalidzāna pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

31.

92

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā

32.

93

Par izmaksu segšanu dalībai Eiropas jauniešu čempionātā

33.

94

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rugāju novada bibliotēkās

Pielikums

34.

95

Par transporta izdevumu segšanu I. B.

35.

96

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0116 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

36.

97

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0187 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

37.

98

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0344 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

38.

99

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

39.

100

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0191 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

40.

101

Par nekustamā īpašuma “Lauciņi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

41.

102

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu

42.

103

Par ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras atjaunošanu Rugāju ciemā

43.

104

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Par decentralizēto Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu

1. pielikums

2. pielikums

44.

105

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”

45.

106

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rugājos”

46.

107

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Multisensorā “Brīnumu istaba” Eglainē”

47.

108

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sacensību tehniskais nodrošinājums un trases labiekārtošana”

48.

109

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mana balss Zvaigžņu ceļā”

49.

110

Par bāriņtiesas locekļa iecelšanu

50.

111

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2019 “Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas samazināšanas kārtība” apstiprināšanu

1. pielikums

2. pielikums

51.

112

Par J. E. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.