Darbinieki

Skolotāji

Nr. p.k.

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

1.

Ilze Burka

Direktore

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

2.

Irīna Krivošejeva

Direktora vietniece izglītības jomā


3.

Iveta Birkova

Sākumskolas skolotāja

4.

Violeta Dokāne

Sporta skolotāja, speciālās izglītības skolotāja

5.

Aija Ikstena

Mūzikas skolotāja

6.

Līga Ikstena

Pirmsskolas izglītības skolotāja un vizuālās mākslas skolotāja

7.

Lolita Kudure

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

8.

Anita Leone

Bioloģijas, ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures, dabaszinību, sociālo zinību skolotāja

9.

Irīna Krivošejeva

Angļu valodas skolotāja

10.

Vija Ločmele

Sākumskolas skolotāja, skolotāja logopēde

Sociālo zinību skolotāja

11.

Guna Dreimane

Pirmsskolas izglītības skolotāja

12.

Aivis Rakstiņš

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

13.

Antra Kikuste

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

14.

Anna Stērniniece

Sākumskolas skolotāja
Pagarinātās dienas grupas skolotāja

15.

Rasma Zuša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

16.

Arturs Gusts

Informātikas skolotājs

17.

Anita Stalidzāne

Bibliotekāre

18.

Zanda Tūmiņa

Lietvede, pedagoga palīgs

19. Inga Kleine Krievu valodas skolotāja
20. Rita Kluce Matemātikas skolotāja
21. Irīda Maderniece
Angļu valodas skolotāja
22. Jānis Ikstens Fizikas skolotājs