Skolotāji

Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāji 2019./2020.m.g.

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Ilze Burka

Direktore

Iveta Birkova

Direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja

Rasma Zuša

Direktores vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Vija Ločmele

Sākumskolas skolotāja, logopēde

Anna Stērniniece

Sākumskolas skolotāja, kristīgās mācības skolotāja

Violeta Dokāne

Sporta skolotāja, pirmsskolas skolotāja

Anita Leone

Bioloģijas, ģeogrāfijas, vēstures, dabaszinību, sociālo zinību skolotāja

Inguna Freimane

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, angļu valodas skolotāja

Lilita Dunce
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Rita Kluce

Matemātikas skolotāja

Olga Stankeviča

Krievu valodas skolotāja

Līga Ikstena

Pirmsskolas izglītības skolotāja un vizuālās mākslas skolotāja

Guna Dreimane

Pirmsskolas izglītības skolotāja, bibliotekāre

Aija Ikstena

Mūzikas skolotāja, pirmsskolas skolotāja

Maruta Kalnēja

Informātikas skolotāja

Aija Pluša

Speciālās izglītības skolotāja

Kristīne Reveliņa

Sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja

Anita Stalidzāne

Bibliotekāre

Eduards Stalidzāns

Matemātikas un fizikas skolotājs

Aivis Rakstiņš

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Velta Učelniece
Ķīmijas skolotāja