Kontaktinformācija

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJA
Biruta Berkolde
Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis: 64507246, 27869387
Fakss: 64521351
E-pasts: izglitiba@rugaji.lv



IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Rugāju novada vidusskola (iesk. pirmsskolas vecuma bērnu grupas)
Direktore: Iveta Arelkeviča
Adrese : Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis: 64521335
E-pasts: rugvsk@gmail.com


Rugāju novada Eglaines pamatskola (iesk. pirmsskolas vecuma bērnu grupas)
Direktore: Ilze Burka
Adrese: Skolas iela 3, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
Tālrunis: 26119447
E-pasts: eglaine-lazdukalns@inbox.lv


Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju Sporta centrs”
Direktors: Lauris Krēmers
Adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis: 27868617,64521351
E-pasts: sportacentrs@rugaji.lv


Balvu Mūzikas skolas Rugāju filiāle

Direktors: Egons Salmanis

Adrese: Partizānu iela 8, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Tālrunis/fakss: 64521095

E-pasts: balvimuz@apollo.lv

Pedagoģe: Inta Sleža
Adrese: Liepu iela 4, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis: 64546691, 26757123


Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs (RJIIC)
Vadītāja: Līga Kravale
Adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Tālrunis: 27818471
E-pasts: rjiic@rugaji.lv


RJIIC Jauniešu centrs Skujetniekos
Koordinatore: Maruta Paidere
Adrese:Liepu iela 4-1, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
Tālrunis:27829435
E-pasts: maruta42@inbox.lv