Rugāju novada domes 2018.gada 19.aprīļa sēdē pieņemtie lēmumi

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

76

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 nomu I.N.

2.

77

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.J.

3.

78

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0002.

Pielikums

4.

79

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

5.

80

Par nekustamā īpašuma ,,Krasti” sadalīšanu.

6.

81

Par adreses dzēšanu un maiņu.

Pielikums

7.

82

Par nekustamā īpašuma ,,Ozolsalas siliņi” sadalīšanu.

8.

83

Par nekustamā īpašuma ,,Pārupītes” atsavināšanu.

9.

84

Par nekustamā īpašuma “Jaunlazdiņas” atsavināšanu.

10.

85

Par Patstāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Pielikums

11.

86

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas sastāvā.

12.

87

Par izmaiņām Izsoļu komisijas sastāvā.

13.

88

Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

Pielikums

14.

89

Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

Pielikums

15.

90

Par izmaksu segšanu dalībai Eiropas čempionātā junioriem un pieaugušajiem.

16.

91

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

Pielikums

17.

92

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Multisensorās telpas izveide Rugāju novadā”.

18.

93

Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss” apstiprināšanu.

Pielikums

1. pielikums

2. pielikums

19.

94

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” pārbūve”.

20.

95

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve”.

21.

96

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve”.