Rugāju novada domes 2018.gada 15.marta sēdē pieņemtie lēmumi

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Lēmuma nosaukums
1.43Par dzīvojamās telpas īri V. B.
2.44Par nekustamā īpašuma ,,Kareļi” sadalīšanu.
3.45Par nekustamā īpašuma ,,Ķērpji” sadalīšanu.
4.46Par nekustamā īpašuma ,,Irbīšu mājas” sadalīšanu.
5.47Par nekustamā īpašuma ,,Mārtiņi” sadalīšanu.
6.48Par nekustamā īpašuma ,,Papurnieki” sadalīšanu.
7.49Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0265 nomu J. B.
8.50Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. A.
9.51Par zemes nomas līguma Nr.10-3/28 un Nr.10-3/164 izbeigšanu.
10.52Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
11.53Par nosaukuma ,,Priedaiņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0013.
12.54Par nosaukuma ,,Vīgriezes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0138.
13.55Par adreses piešķiršanu un maiņu.
14.56Par nekustamā īpašuma ,,Namdari” atsavināšanas ierosināšanu.
15.57Par izmaiņām Rugāju novada dome komitejās.
16.58Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
17.59Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” atsavināšanu.
18.60Par Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Pielikums
19.61Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Pielikums
20.62Par nekustamā īpašuma “Ritvari-2” atsavināšanas nomaksas termiņa pagarināšanu un vienošanās parakstīšanu.
21.63Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiālesKonsultatīvajā padomē.
22.64Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.
Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
23.65Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.
Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
24.66Par noteikumu Nr. 2/2018„Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2018. gada vasarasbrīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu.
Pielikums
25.67Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata.
26.68Par nekustamā īpašuma “Centriņš” telpas Nr.1 nomas maksas apstiprināšanu.