DABAS LIEGUMS „LUBĀNA MITRĀJS”

Lubānas mitrājā ietilpst Rugāju pagasta teritorijā esošais Pededzes lejteces dabas liegums.

Dabas liegums „Lubāna mitrājs” izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo.

Izveidots 1999. gadā ar mērķi aizsargāt unikālo, bioloģiski daudzveidīgo mežu kompleksu, reto sugu atradnes un ainavu daudzveidību. Dabas lieguma teritorijas kopplatība ir 4663 hektāri. Pededzes lejteces dabas liegumā saglabājušies meži uz slapjām minerālaugsnēm un kūdras augsnēm - slapjais vēris, gārša, dumbrājs, liekņa, niedrājs. Vietām saglabājušies primārie meži - ozolu un ošu gārša. Ozoli mistrojumā ar citiem lapu kokiem. Teritorija ietver Pededzes palieni ar ozolu audzēm un parkveida pļavām, kur nozīmīgā skaitā ligzdo tādas ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugas kā urālpūce, mazais ērglis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, grieze, melnā dzilna, pelēkā dzilna, sila cīrulis u.c.

Lubānas mitrājā ietilpst arī Lazdukalna pagasta teritorijā esošais dabas liegums Lagažu – Šņitkas purvs. Izveidots 1999. gadā3386 ha platībā. Purvs nozīmīgs kā retu un aizsargājamu putnu ligzdošanas vieta. Konstatēti dažāda tipa purvi: augstais, pārejas un zemais purvs. Augstais purvs aizņem lieguma centrālo daļu, kas vietām apaugusi ar priedītēm un sīkiem bērziņiem. Dabas liegumā konstatētas tādas augu sugas kā slaidā spilve, purva sūrene un smaržīgā naktsvijole.

Aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 14,5 % no Rugāju novada teritorijas - daļa no dabas lieguma „Lubānas mitrāja” un dabas liegums „Pokratas ezers”. Turklāt novada iedzīvotāji par vienu no nozīmīgākajām aktivitātēm vides aizsardzībā uzskata līdzdalību kolektīvos vides pasākumos, lai nodrošinātu dabas daudzveidības saglabāšanu arī ārpus aizsargājamām dabas teritorijām. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.