POKRATAS EZERS UN PELDOŠAIS EZERRIEKSTS

Dabas liegums „Pokratas ezers” ir Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 teritorija. Ezera īpašā dabas vērtība ir peldošais ezerrieksts, kas aug vēl tikai divos Latvijas ezeros. Peldošā ezerrieksta atradne Pokratas ezerā ir Eiropā vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā atradne. Augs ierakstīts Latvijas Sarkanajā grāmatā I kategorijā un Ministru Kabineta Noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Peldošais ezerrieksts ierakstīts arī Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā. Peldošā ezerrieksta audzes ezeros ierakstītas Ministru kabineta 2000. gada 5. decembrī pieņemtajā "Īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstā".

Atrašanās vieta: Rugāju pagasts, Rugāju novads

GPS koordinātes: Lat: 56.9613240, Lon: 27.2202936POKRATAS EZERS UN PELDOŠAIS EZERRIEKSTS 0POKRATAS EZERS UN PELDOŠAIS EZERRIEKSTS 1POKRATAS EZERS UN PELDOŠAIS EZERRIEKSTS 2