21.01.2016. (protokols Nr.1)

Rugāju novada domes 21.01.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

(audio ieraksts bojāts/nav pieejams)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

1.

Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” pieņemšanu.

2.

2.

Par saistošo noteikumu Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” pieņemšanu.

3.

3.

Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” precizēšanu.

Saistošie noteikumi

4.

4.

Par pašvaldības zemes nomu V. D. 3874 009 0132.

5.

5.

Par pašvaldības zemes nomu S. A. 3874 005 0033.

6.

6.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Lauvas”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

7.

7.

Par nekustamā īpašuma ,,Ēršķi” 1/2 domājamās daļas atsavināšanas ierosināšanu.

8.

8.

Par nekustamā īpašuma ,,Ruņģīši” atsavināšanas ierosināšanu.

9.

9.

Par pašvaldības zemes nomu J. B. 3874 011 0200.

10

10.

Par pašvaldības zemes nomu B. V. 3874 019 0287.

11.

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]

12.

12.

Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016. gadā pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.

13.

13.

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2016.gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

14.

14.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Senie amati un tradīcijas Rugāju novadā, Ziemeļlatgalē, tradicionāli un mūsdienīgi” realizācijai.

15.

15.

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..]
Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

16.

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]

17.

17.

Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

18.

18.

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.

19.

19.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu.