17.09.2014.,(protokols Nr.10)

SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Nr.pk.

Nr. no gada sākuma

Lēmuma nosaukums

1.

214

Par nekustamā īpašuma ,,Kadiķītis” atsavināšanas ierosināšanu.

2.

215

Par 01.08.2013. Dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 8-2/4 izbeigšanu ar L. L.

3.

216

Par dzīvojamās telpas īri S. A.

4.

217

Par dzīvojamās telpas īri S.L.

5.

218

Par pašvaldības zemes nomu.

6.

219

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

7.

220

Par zemes vienību piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

pielikums

8.

221

Par zemes vienības platības precizēšanu.

9.

222

Par nekustamā īpašuma ,,Kadiķīši” sadalīšanu.

10.

223

Par būvju nojaukšanu.

11.

224

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu.

pielikums

12.

225

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Čušļu kapsētas labiekārtošanai.

13.

226

Par transporta izdevumu segšanu I.M.

14.

227

Par pašvaldības kustamās mantas - autobusa SETRA S 210 HD atsavināšanas veida apstiprināšanu.

15.

228

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Nāc un dari, jo Tu vari!”

16.

229

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu interešu izglītības programmām.

pielikums

17.

230

Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2014.gadā pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.

pielikums

18.

231

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 2014.gada septembrim – decembrim.

19.

232

Par saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.

pielikums

20.

233

Par Rugāju novada domes noteikumu “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Rugāju novadā” apstiprināšanu.

pielikums