20.08.2015.( protokols Nr.10)

20.08.2015.( protokols Nr.10)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

128

Par A. B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

2.

129

Par E. Ā. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

3.

130

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu.

4.

131

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0099 un 3864 007 0033 platību precizēšanu.

5.

132

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0118 un 3874 004 0119 platību precizēšanu.

6.

133

Par pašvaldības zemes nomu I.N.

7.

134

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Zupāni”, Lazdukalna pagastā Rugāju novadā.

Pielikums.

8.

135

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām.

9.

136

Par nekustamā īpašuma ,,Vizbulītes” sadalīšanu.

10.

137

Par izsoles noteikumu “Nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0033 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

Pielikums.

11.

138

Par dzīvojamās telpas īri R.K.

12.

139

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Gaiļukalna kapsētas labiekārtošanai.

13.

140

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijai.

14.

141

Par vienreizējas prēmijas piešķiršanu par vilka nomedīšanu.

15.

142

Par sociālās aprūpes centra “Rugāji” maksas pakalpojumu noteikšanu.

Pielikums.

16.

143

Par nekustamā īpašuma ,,Bezdelīga” atsavināšanas ierosināšanu.

17.

144

Par nekustamā īpašuma ,,Noriņas” atsavināšanas ierosināšanu.

18.

145

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no S. G.

19.

146

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. B.

20.

147

Par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra speciālista amata vienības izveidošanu.