16.10.2014.,(protokols Nr.11)

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

16.10.2014.( protokols Nr.11)

Nr.pk.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

234

Par pašvaldības zemes nomu J.P.

2.

235

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0277 sadalīšanu.

3.

236

Par nekustamā īpašuma ,,Vizuļi” sadalīšanu.

4.

237

Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

5.

238

Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 3864 001 0148.

6.

239

Par nekustamā īpašuma ,,Sebeži” atsavināšanas ierosināšanu.

7.

240

Par nekustamā īpašuma ,,Lejas” sadalīšanu.

8.

241

Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizācijas uzsākšanu

pielikums

9.

242

Par Rugāju novada pašvaldības Pateicības raksta piešķiršanu.

10.

243

Par kustamās mantas „traktora piekabe-cisterna HTS 100” izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.

244

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

12.

245

Par līdzfinansējuma samazināšanu projektam „Nāc un dari, jo Tu vari!”.

13.

246

Par Rugāju novada domes noteikumu “Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” apstiprināšanu.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

14.

247

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam „Lazdukalns”.

15.

248

Par nekustamā īpašuma „Kadiķītis” atsavināšanu.