17.09.2015.( protokols Nr.11)

Rugāju novada domes 17.09.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.11)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

148

Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas nolikumā.

Pielikums

2.

149

Par būves nojaukšanu.

3.

150

Par nosaukuma ,,Niedrusala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

4.

151

Par nosaukuma ,,Laimiņas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5.

152

Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar J. K.

6.

153

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu.

Pielikums

7.

154

Par nosaukuma ,,Krūmēni” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

8.

155

Par nosaukuma ,,Dzelzceļi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

9.

156

Par transporta izdevumu segšanu I. M.

10.

157

Par nekustamā īpašuma „Noriņas” atsavināšanu.

11.

158

Par nekustamā īpašuma „Bezdelīga” atsavināšanu.

12.

159

Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2015.gada septembrī-decembrī pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.

Pielikums

13.

160

Par izmaiņām Rugāju novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.

14.

161

Par Rugāju novada pašvaldības Noteikumiem “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu īstenošanai, Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

Pielikums

15.

162

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 2015.gada septembrim – decembrim.

16.

163

Par autobusa iegādi.

17.

164

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.

18.

165

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0033 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.