20.11.2014.,(protokols Nr.13)

SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

20.11.2014. (protokols Nr.13)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

251

Par Rugāju novada domes lēmuma atcelšanu.

2.

252

Par pašvaldības zemes nomu A. B.

3.

253

Par adrešu piešķiršanu.

4.

254

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem.

5.

255

Par zemes vienību platību precizēšanu.

6.

256

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

7.

257

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0028.

8.

258

Par zemes vienību piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

9.

259

Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.

10.

260

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības pilnveidošanai”.

11.

261

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Jauniešu interešu – iniciatīvu centra „Kopā” materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma papildināšana”.

12.

262

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.

Lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

13.

263

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu.

Lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

14.

264

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.

15.

265

Par Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr16/2010 “Par Rugāju novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem.