12.11.2015.( protokols Nr.13) (ārkārtas sēde)

Rugāju novada domes 12.11.2015. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.13)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

178

Par ilgtermiņa aizņēmumu autobusa iegādei.