18.12.2014.( protokols Nr.15)


DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

18.12.2014.( protokols Nr.15)

Nr.pk.

Lēmums Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

269

Par grozījumiem 2009.gada 31.augusta zemes nomas līgumā Nr.10-3/125.

2.

270

Par nekustamā īpašuma ,,Jasmini” sadalīšanu.

3.

271

Par nekustamā īpašuma ,,Ritvari” sadalīšanu.

4.

272

Par nekustamā īpašuma ,,Kristeļi” sadalīšanu.

5.

273

Par Rugāju novada domes lēmuma atcelšanu.

6.

274

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0227.

7.

275

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0060.

8.

276

Par 2009.gada 12.oktobra zemes nomas līguma Nr.208 izbeigšanu.

9.

277

Par 2014.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr. L-14/4 izbeigšanu.

10.

278

Par 2009.gada 20.marta zemes nomas līguma Nr.22 izbeigšanu.

11.

279

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. K.

12.

280

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. L.

13.

281

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. K.

14.

282

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no V. B.

15.

283

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Z. B.

16.

284

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. Š.

17.

285

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. S.

18.

286

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. P.

19.

287

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no H. K.

20.

288

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. B.

21.

289

Par greidera iegādi.

22.

290

Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam aktualizācijas apstiprināšanu.

Pielikums

23.

291

Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” pieņemšanu.

24.

292

Par saistošo noteikumu Nr.11/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.

25.

293

Par S. J. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.