17.12.2015. ( protokols Nr.16)

Rugāju novada domes 17.12.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

194

Par pašvaldības zemes nomu M. N.

2.

195

Par pašvaldības zemes nomu A. K. 3864 004 0249.

3.

196

Par pašvaldības zemes nomu A. K. 3864 004 0256.

4.

197

Par pašvaldības zemes nomu ,,Lācītis 6”.

5.

198

Par pašvaldības zemes nomu V. B.-Č.

6.

199

Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar A. J.

7.

200

Par nekustamā īpašuma ,,Rudens” sadalīšanu.

8.

201

Par nekustamā īpašuma ,,Mākonīts” sadalīšanu.

9.

202

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0046 platības precizēšanu.

10.

203

Par nosaukuma ,,Pulksteņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

11.

204

Par nosaukuma ,,Daigas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

12.

205

Par nosaukuma ,,Bērzkalne” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

13.

206

Par nosaukuma ,,Droiski” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

14.

207

Par dzīvojamās telpas īri J. I.

15.

208

Par nekustamā īpašuma „Noriņas 1” atsavināšanu.

16.

209

Par īstenošanas uzraudzības pārskata par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2013.-2015.gados apstiprināšanu.

Pielikums

17.

210

Par Rugāju novada domes noteikumu “Rugāju novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība” apstiprināšanu.

Pielikums

18.

211

Par „Rugāju novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība” apstiprināšanu.

Pielikums

19.

212

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2015 „Grozījumi Rugāju novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Rugāju novada pašvaldības 2015.gada budžetu” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

20.

213

Par pašvaldības pārstāvi projektā „PROTI un DARI”.

Pielikums

21.

214

Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar A. N.

22.

215

Par 2014.gada 17.aprīļa lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Grodiņi” atsavināšanu” (protokols Nr. 4, 12. §) atcelšanu.

23.

216

Par tiešo līdzdalību SIA „Balvu autotransports”.

24.

217

Par tiešo līdzdalību SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

25.

218

Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” pieņemšanu.