19.03.2015.( protokols Nr.4)

Rugāju novada domes 19.03.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.4)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

35

Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 2014./2015. mācību gadā.

2.

36

Par noteikumu „Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Rugāju novadā 2015.gadā” apstiprināšanu.

pielikums

3.

37

Par pašvaldības zemes nomu Dz.Š.

4.

38

Par pašvaldības zemes nomu L.U.

5.

39

Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

6.

40

Par adreses maiņu.

7.

41

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem.

8.

42

Par zemes vienības piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

9.

43

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Mežmaliņas”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

pielikums

10.

44

Par ilgtermiņa aizņēmumu greidera iegādei.

11.

45

Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”.

12.

46

Par sociālā pedagoga amata vienības izveidošanu Rugāju novada Izglītības pārvaldē.

13.

47

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvā.

14.

48

Par Lazdukalna sociālo pakalpojumu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

pielikums

15.

49

Par īres maksājumu parāda daļēju dzēšanu Z. V.

16.

50

Par telpu patapinājumu.

17.

51

Par nekustamā īpašuma „Draviņas” atsavināšanu.

18.

52

Par nekustamā īpašuma „Mazās atpūtas” atsavināšanu.

19.

53

Par nekustamā īpašuma „Ritvari-2” atsavināšanu.

20.

54

Par pašvaldības kustamās mantas - autobusa SETRA S 210 HD pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

pielikums

21.

55

Par nekustamā īpašuma iegādi.

22.

56

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.