19.06.2014., (protokols Nr.6)

SĒDĒ PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

Rugāju novada Rugāju pagastā

19.06.2014.

Nr.6

Nr.pk.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

156

Par I. M., R. M. un T. M. deklarēto dzīvesvietu [..]. (Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu)

2.

157

Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3864 011 0130, 3864 011 0275, 3864 011 0060, 3864 011 0069 un 3864 002 0285.

3.

158

Par nekustamā īpašuma ,,Brieži” sadalīšanu.

4.

159

Par nekustamā īpašuma ,,Mežsētas” sadalīšanu.

5.

160

Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

6.

161

Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

7.

162

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem.

8.

163

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Bērīši” Rugāju pagastā.

9.

164

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

10.

165

Par Rugāju novada domes 19.07.2012. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu.

11.

166

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dubļukalna kapsētas labiekārtošanai.

12.

167

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vārnienes kapsētas labiekārtošanai.

13.

168

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Benislavas krucifiksa remonta darbiem.

14.

169

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”.

15.

170

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu AS „Lauku avīze”.

16.

171

Par Rugāju novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

Pielikums

17.

172

Par dalības maksas apstiprināšanu deju festivālam „Lustīgs šur, lustīgs tur”.

18.

173

Par izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izdevumu atvieglošanu.

19.

174

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu.

20.

175

Par saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.

21.

176

Par Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

22.

177

Par Rugāju stadiona maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

Pielikums

23.

178

Par Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

24.

179

Par izmaiņām Rugāju novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā.

25.

180

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.