18.06.2015.( protokols Nr.7)

Rugāju novada domes 18.06.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)

Sēdes audio ieraksts tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams.

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

87

Par dzīvojamās telpas īri K. K.

2.

88

Par dzīvojamās telpas īri D. R. un A. O.

3.

89

Par grozījumiem 2009.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā Nr.197 un 2009.gada 21.oktobra zemes nomas līgumā Nr.221 ar L. M.

4.

90

Par grozījumiem 2009.gada 7.oktobra zemes nomas līgumā Nr.191 un 2009.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā Nr.193 ar G.M.

5.

91

Par pašvaldības zemes nomu Z.A.

6.

92

Par zemes vienību platību precizēšanu.

pielikums

7.

93

Par nekustamā īpašuma ,,Elksnīši” sadalīšanu.

8.

94

Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

9.

95

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Upatnieku kapsētas labiekārtošanai.

10.

96

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”.

11.

97

Par nekustamā īpašuma „Vītoli 1” atsavināšanu.

12.

98

Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu pasākumā “Starpnovadu 16.vanadzēnu salidojums”.

13.

99

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Guļbūves nesošo konstrukciju renovācija” realizācijai.

14.

100

Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā”” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi.

15.

101

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2014.gadu apstiprināšanu.

pielikums

16.

102

Par izsoles noteikumu “Nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0114 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

17.

103

Par medību tiesību nodošanu biedrībai „Mednieku, makšķernieku klubs "MIERIŅI”.

pielikums

18.

104

Par medību tiesību nodošanu biedrībai „Lazdukalna mednieki”.

pielikums

19.

105

Par Rugāju novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.