16.07.2015.( protokols Nr.8)

Rugāju novada domes 16.07.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

106

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Liepu ielā 2, Skujetniekos.

2.

107

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Slāņi”, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.

pielikums

3.

108

Par nekustamā īpašuma “Odziņas” sadalīšanu.

4.

109

Par nosaukuma “Čiepiņas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5.

110

Par nosaukuma “Ķeveri” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

6.

111

Par pašvaldības zemes nomu.

7.

112

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Klāni-1”, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.

pielikums

8.

113

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mežmaliņas”.

9.

114

Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” sadalīšanu.

10.

115

Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros.

11.

116

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lieparu kapsētas labiekārtošanai.

12.

117

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Stāmeru kapsētas labiekārtošanai.

13.

118

Par dalības maksas apstiprināšanu sacensībās “Atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā 2015”.

14.

119

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

15.

120

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

16.

121

Par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Rugāju novadā.

17.

122

Par dzīvojamās telpas īri P. T.

18.

123

Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus.

19.

124

Par atļauju Sandrai Kapteinei savienot amatus.

20.

125

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0114 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

21.

126

Par Rugāju novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.