21.08.2014., (protokols Nr.9)

SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

197

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3874 011 0202, 3874 011 0113, 3874 011 0137 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

2.

198

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

3.

199

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0100 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

4.

200

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0311 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

5.

201

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0166 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

6.

202

Par nekustamā īpašuma ,,Emmas” sadalīšanu.

7.

203

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0374.

8.

204

Par zemes vienību platību precizēšanu.

pielikums

9.

205

Par pašvaldības zemes nomu I. E.

10.

206

Par grozījumiem Rugāju novada domes 17.04.2014. noteikumos „Rugāju novada bāriņtiesas nolikums”.

grozījumi

11.

207

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu J. B.

12.

208

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvā.

13.

209

Par izmaiņām Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

14.

210

Par grozījumiem Rugāju novada domes 17.10.2013. noteikumos „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rugāju novada pašvaldībā”.

grozījumi

15.

211

Par pašvaldības kustamās mantas - traktora piekabe-cisterna HTS 100 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

izsoles nolikums

16.

212

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā.

17.

213

Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu.