Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam

Rugāju novada dome ir uzsākusi Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādi. Attīstības programma tiek izstrādāta laika posmā no 2011.gada 21.jūlija līdz 2012.gada 20.decembrim. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2019.gads.

Attīstības plānošanas mērķis ir, izvērtējot teritorijas attīstības iespējas, izstrādāt kvalitatīvu Rugāju novada attīstības programmu 2013.– 2019.gadam, tādējādi sekmējot novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un mērķtiecīgu finansējuma izlietojuma plānošanu. Attīstības programmas ietvaros tiks sagatavots arī Rīcības plāns un attīstības programmas ieviešanas uzraudzības sistēma.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties attīstības programmas izstrādes procesā:

1) darba grupās:

Izglītība, jaunatne, sports (darba grupas vadītāja B.Berkolde; darba grupu sanāksmes- 16.11.2011., 08.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

Kultūrvide (darba grupas vadītāja G.Grigāne; darba grupu sanāksmes- 23.11.2011., 15.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, tūrisms (darba grupas vadītāja S.Kapteine, M.Orniņa; darba grupu sanāksmes- 30.11.2011., 22.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

Infrastruktūra, mājoklis, zeme (darba grupas vadītājs J.Ločmelis; darba grupu sanāksmes- 07.12.2011., 29.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe (darba grupas vadītāja A.Everte; darba grupu sanāksmes- 14.12.2011., 07.03.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

2) sabiedriskās apspriešanas (15.11.2011., 07.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

3) tikšanās ar interešu grupām (vecāku sapulces, biedrības, skolu absolventu aptaujas) (14.11.2011.-14.03.2012.)

4) skolēnu projektu nedēļa (27.02.2012.-02.03.2012.)

5) anketas uzņēmējiem, lauksaimniekiem (01.11.2011.-14.03.2012.)

6) publiskā apspriešana (09.07.2012.-17.08.2012.)

7) viedokļu izteikšana www.rugaji.lv sadaļā Attīstības programma (aktīva kopš 15.11.2011.)

8) Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game) (02.11.2011.-03.11.2011.)

Līdz 14.11.2011. tiek gatavots pašreizējās situācijas raksturojums.

Savukārt no 14.11.2011. darba grupu ietvaros tiek veikta pašreizējās situācijas raksturojuma analīze ar mērķi noteikt nepilnības un izteikt ierosinājumus, papildinājumus.

15.11.2011. sabiedriskajā apspriedē tiek prezentēts sagatavotais materiāls par pašreizējās situācijas raksturojumu. Interesenti aicināti izteikt ierosinājumus.

No 15.12.2011. līdz 27.01.2012. tiek sagatavota attīstības programmas sadaļa Pašreizējās situācijas analīze.

07.02.2012. sabiedriskā apspriešana: prezentēts materiāls par pašreizējās situācijas analīzi un diskusiju veidā sabiedrība aicināta sniegt ierosinājumus par prioritātēm, uzdevumiem un mērķiem, kas Rugāju novadam jāsasniedz līdz 2020.gadam.

No 08.02.2012. darba grupu aktivitātes pie attīstības programmas sadaļām Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Īstenošanas uzraudzības kārtība.

14.03.2012. darba grupu kopsapulce un sabiedriskā apspriešana.


Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz 2011.gada 1.novembrim elektroniski uz e-pastu laura.klavina@rugaji.lv vai telefoniski 25623818, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu un vēlamo līdzdalības veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldības mājaslapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība,nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.