Aktuālās sabiedrības iespējas līdzdarboties Attīstības programmas izstrādē

Rugāju novada dome 2012.gada 16.novembrī veikusi grozījumus 21.07.2012. (protokols Nr.12 7.§) apstiprinātajā Darba uzdevumā par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādi. Noteikts papildus termiņš attīstības programmas 1.redakcijas izstrādei līdz 2013.gada februārim un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādei līdz 2013.gada aprīlim. Saskaņā ar Darba uzdevumu plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana paredzēta no 2013.gada 29.aprīļa līdz 7.jūnijam.

Kontaktpersona: teritorijas plānotāja Laura Kļaviņa, tālr. 25623818,

laura.klavina@rugaji.lv