Aicinām izteikt viedokli par Rugāju novada Telpiskās attīstības perspektīvu

2011. gada 1.decembrī stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums, kas nosaka, ka Latvijā pašvaldībām ir jābūt ne tikai Attīstības programmai un Teritorijas plānojumam, bet arī novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Rugāju novada dome 2013. gada 21.februāra domes sēdē pieņēma lēmumu par Rugāju novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzsākšanu.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas iezīmēs novada attīstību līdz 2030.gadam. Attīstības stratēģijas izstrādē par pamatu tiks izmantota Attīstības programmas sadaļa „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze", kas ļaus definēt novada attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpisko attīstības perspektīvu 2030. gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma ir savstarpēji saistīti plānošanas dokumenti, kas atšķiras ar plānošanas periodu, tāpēc Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir augstāk stāvošais plānošanas dokuments.

Ikviens interesents aicināts iepazīties un izteikt viedokli par vēlamo Rugāju novada telpiskās attīstības perspektīvu. Grafiski izstrādātas novada galvenās funkcionālās telpas. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski uz e-pastu attistiba@rugaji.lv līdz 24.05.2013.
Novada iedzīvotāju ērtībai ar Rugāju novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes materiāliem varēs iepazīties

  • Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570,
  • Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577,
  • Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570,
  • Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577,
  • Skujetnieku bibliotēkā , Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577,
  • Tikaiņu bibliotēkā, "Tikaiņi", Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577,

laika periodā no 22.04.2013. līdz 24.05.2013. iesniedzot rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētājās pašvaldības iestādēs to darba laikā.

teritorijas plānotāja L.Kļaviņa, tālr. 25623818