Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

113

Par nekustamā īpašuma ,,Kozupe Nr.4” sadalīšanu

2.

114

Par zemes vienību apvienošanu

3.

115

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu

Pielikums

4.

116

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0086

1. pielikums

2. pielikums

5.

117

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dzilnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0004

Pielikums

6.

118

Par nekustamā īpašuma ,,Podiņi” atsavināšanas ierosināšanu

7.

119

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Z.

8.

120

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Z.

9.

121

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Z.

10.

122

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. B.

11.

123

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. P.

12.

124

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. E.

13.

125

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. D.

14.

126

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.

15.

127

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.

16.

128

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. B.

17.

129

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. S.

18.

130

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. Z.

19.

131

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. G.

20.

132

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. Ā.

21.

133

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. G.

22.

134

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. S.

23.

135

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. P.

24.

136

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. L.

25.

137

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. T.

26.

138

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. M.

27.

139

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. K.

28.

140

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0510 nomu

29.

141

Par pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 0580 un 3874 012 0619 nomu

30.

142

Par grozījumiem Rugāju novada domes 21.06.2018. lēmumā Nr. 116 (protokols Nr.9, 6.§) ,,Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Kozupe 5” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu”

31.

143

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0397 sadalīšanu

Pielikums

32.

144

Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās

33.

145

Par nekustamā īpašuma “Kurmenes iela 44” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

34.

146

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes iepirkuma “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā” realizācijai

35.

147

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 “Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Rugāju novadā” apstiprināšanu

1. pielikums

2. pielikums

36.

148

Par noteikumu “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2019. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu

Pielikums

37.

149

Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019” apstiprināšanu

Pielikums

38.

150

Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu

39.

151

Par tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju

40.

152

Par konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums